Afdrukken

Projectkoor Jubilate Deo hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Projectkoor Jubilate Deo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Projectkoor Jubilate Deo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens aan het slot van dit document.


Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van verenigingsleden, donateurs en dirigent worden door Projectkoor Jubilate Deo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het lidmaatschap/overeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) bewaart Projectkoor Jubilate Deo de volgende persoonsgegevens van leden, donateurs en dirigent: naam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, mobielnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, stemgroep, foto’s, vergoedingen, kopie ID en BSN-nummer.


Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Bijzondere – en/of gevoelige persoonsgegevens

Het koorlid bepaalt zelf of foto(’s) van haar/hem

Het koorlid kan deze toestemming op beide onderdelen te allen tijde herzien.


Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Projectkoor Jubilate Deo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Je persoonsgegevens worden door Projectkoor Jubilate Deo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van lidmaatschap/overeenkomsten en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Als je je lidmaatschap opzegt verwijderen wij je persoonsgegevens uit ons systeem: zowel digitaal als de papieren versie(s).

Wel stellen wij het op prijs als we je roepnaam, naam en e-mailadres mogen blijven bewaren in een bestand, zodat we je bij een jubileum, een nieuw project of andere bijzondere gelegenheid kunnen benaderen. Wil je je keuze vermelden op het afmeldingsformulier?


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Je kunt daarvoor een e-mail sturen naar . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Website


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Projectkoor Jubilate Deo
Griftdijk 3
8181 RK Heerde